3 Wonderful RTHK Shows (in Chinese)

10/02/2008 加 風 起 生 活 難

Quote from Episode info – 星 龍 生 長 在 一 個 基 層 家 庭 , 靠 領 取 綜 援 金 維 持 生 計 , 近 日 通 貨 膨 脹 , 物 價 指 數 創 十年 新 高 ; 星 龍 平 時 有 幫 父 母 買 菜 , 驚 覺 餸 菜 價 格 暴 漲 , 一 家 除 了 要 節 衣 縮 食 , 星 龍還 得 收 集 廢 紙 罐 , 賺 取 一 個 幾 毫 的 零 用 錢 。

星 龍 今 年 讀 中 三 , 對 學 樂 器有 濃 厚 興 趣 , 在 緊 絀 日 子 中 , 星 龍 能 否 繼 續 學 習 ? 星 龍 學 校 計 劃 辦 廣 西 考 察 團 , 星龍 父 親 面 對 百 物 騰 貴 , 仍 死 慳 死 抵 為 他 籌 措 旅 費 , 那 知 遇 上 家 中 壞 電 腦 , 星 龍 急 需買 新 電 腦 來 應 付 功 課 , 星 父 不 知 如 何 是 好 。

星 龍 被 選 為 兒 童 權 利 關 注 會 主 席 , 並 成 功 約 見 勞 工 及 福 利 局 局 長 張 建 宗 , 希 望 政 府 關 注 社 會 通 脹 , 幫 助 貧 窮 人 士 , 渡 過 通 脹 難 關 。

24/02/2008 網 絡 新 人 類

Quote from Episode info – 疑 似 藝 人 艷 照 事 件 引 起 社 會 各 界 熱 烈 討 論 。 數 百 名 網 民 發 起 遊 行 , 聲 討 警 方 無 理 拘控 管 有 艷 照 網 民 , 散 佈 白 色 恐 怖 ; 大 眾 始 發 現 原 來 社 會 對 網 絡 社 群 的 理 解 極 為 膚 淺。 互 聯 網 的 技 術 、 生 態 、 文 化 、 價 值 觀 … 與 社 會 主 流 出 現 一 定 程 度 的 落 差 , 令 法 例、 政 策 和 執 法 都 未 能 準 確 回 應 這 個 新 媒 體 的 發 展 。

當 人 人 都 是 傳 媒 的 時 候 , 這 個 社 會 會 變 成 怎 樣 呢 ? 傳 播 媒 介 這 個 威 力 強 大 的 工 具 , 又 是 不 是 所 有 網 民 都 有 能 力 把 關 呢 ?

在 此 時 , 政 府 宣 佈 檢 討 現 有 淫審 條 例 , 勢 必 加 強 對 網 上 內 容 的 規 管 。 網 民 及 業 界 人 士 指 出 互 聯 網 技 術 發 展 迅 速 ,立 法 規 管 未 必 是 最 有 效 的 方 法 , 也 未 必 是 最 正 確 的 方 向 。

現 在 , 就 是 好 好 討 論 的 時 機 。

編 導 : 陳 志 璇   鄺 翠 娟   熊 嘉 榮

03/02/2008 香 港 往 何 處 去

Quote from Episode info – 根 據 聯 合 國 的 定 義 , 城 市 可 持 續 發 展 , 是 包 括 社 區 的 發 展 , 要 有 歷 史 的 角 度 , 講 求 社 會 公 義 及 城 市 權 利 —- 居 民 有 參 與 城 市 的 規 劃 權 利 和 在 城 市 維 生 的 權 利 .

利 東 街 列 入 灣 仔 地 區 h15 重 建項 目 ,2003 年 市 區 重 建 局 正 式 開 始 進 行 重 建 工 作 , 利 東 街 和 鄰 近 街 道 受 重 建 影 響 的一 群 居 民 成 立 了 H15 重 建 項 目 關 注 組 , 並 且 向 城 市 規 劃 委 員 會 提 出 了 他 們 的 重 建 方案 . 這 個 方 案 關 注 到 本 土 經 濟 . 社 區 網 絡 和 社 區 文 化 的 保 存 問 題 , 並 且 提 出 了 相 應的 解 決 方 法 , 但 該 方 案 被 駁 回 , 雖 然 方 案 被 城 規 會 否 決 , 但 h15 關 注 組 幾 年 來 並 無放 棄 , 仍 盡 力 為 街 坊 爭 取 樓 換 樓 , 舖 換 舖 , 希 望 保 留 到 社 區 網 絡 及 社 區 特 色 。 兩 個多 月 前 , 當 關 注 組 盡 最 後 努 力 , 就 城 規 會 通 過 市 建 局 的 方 案 , 進 行 修 訂 , 市 建 局 卻在 城 規 會 未 審 議 前 , 動 工 清 拆 利 東 街 。 幾 年 來 , 街 坊 跟 從 政 府 的 既 定 程 序 去 爭 取 規劃 權 , 但 街 坊 換 來 的 只 有 無 奈 ! 當 居 住 多 年 的 社 區 面 臨 重 建 , 街 坊 唯 一 的 選 擇 , 就是 接 受 賠 償 , 搬 離 自 己 的 家 園 , 街 坊 對 社 區 的 歸 屬 感 漸 漸 消 失 。

在 未 來 的 二 十 年 , 市 建 局 將進 行 二 百 多 項 重 建 項 目 , 究 竟 市 民 有 沒 有 參 與 的 權 利 ? 而 市 建 局 、 城 規 會 、 發 展 局在 整 個 城 市 發 展 中 , 應 扮 演 著 甚 麼 角 色 ?

編 導 : 鄺 翠 娟

Comments are closed.

%d bloggers like this: